โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 17
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 3 20 0 0 80
ร้อยละ 1.90 % 2.86 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 4 5 26 0 0 97
ร้อยละ 3.03 % 3.79 % 19.70 % 0.00 % 0.00 % 73.48 %

132 : 4 , 5 , 26 , 0 , 0 , 97...3.03 , 3.79 , 19.70 , 0.00 , 0.00 , 73.48 = 35 : 26.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52%

Powered By www.thaieducation.net