โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 14.81 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 4 23 0 0 76
ร้อยละ 1.90 % 3.81 % 21.90 % 0.00 % 0.00 % 72.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 8 28 0 0 91
ร้อยละ 3.79 % 6.06 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 68.94 %

132 : 5 , 8 , 28 , 0 , 0 , 91...3.79 , 6.06 , 21.21 , 0.00 , 0.00 , 68.94 = 41 : 31.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06%

Powered By www.thaieducation.net