โรงเรียนบ้านแม่สอย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 5 1 1 0 4
ร้อยละ 8.33 % 41.67 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 4 6 12 1 0 49
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 16.67 % 1.39 % 0.00 % 68.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 5 11 13 2 0 53
ร้อยละ 5.95 % 13.10 % 15.48 % 2.38 % 0.00 % 63.10 %

84 : 5 , 11 , 13 , 2 , 0 , 53...5.95 , 13.10 , 15.48 , 2.38 , 0.00 , 63.10 = 31 : 36.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90%

Powered By www.thaieducation.net