โรงเรียนบ้านขุนกลาง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 24 0 0 0 0 123
ร้อยละ 16.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
303
จำนวน(คน) 14 0 0 0 0 289
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 62
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 513 คน
จำนวน(คน) 39 0 0 0 0 474
ร้อยละ 7.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.40 %

450 : 38 , 0 , 0 , 0 , 0 , 412...8.44 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 91.56 = 38 : 8.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 513 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60%

Powered By www.thaieducation.net