โรงเรียนบ้านขุนกลาง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 40 50 0 0 0 56
ร้อยละ 27.40 % 34.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.36 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 30 85 5 0 0 188
ร้อยละ 9.74 % 27.60 % 1.62 % 0.00 % 0.00 % 61.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 13 1 0 0 48
ร้อยละ 4.62 % 20.00 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 73.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 519 คน
จำนวน(คน) 73 148 6 0 0 292
ร้อยละ 14.07 % 28.52 % 1.16 % 0.00 % 0.00 % 56.26 %

454 : 70 , 135 , 5 , 0 , 0 , 244...15.42 , 29.74 , 1.10 , 0.00 , 0.00 , 53.74 = 210 : 46.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 519 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 227 คน คิดเป็นร้อยละ 43.74%

Powered By www.thaieducation.net