โรงเรียนบ้านขุนกลาง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
139
จำนวน(คน) 38 66 0 0 0 35
ร้อยละ 27.34 % 47.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.18 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 35 92 3 0 0 179
ร้อยละ 11.33 % 29.77 % 0.97 % 0.00 % 0.00 % 57.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 14 1 0 0 44
ร้อยละ 3.28 % 22.95 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 72.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 75 172 4 0 0 258
ร้อยละ 14.73 % 33.79 % 0.79 % 0.00 % 0.00 % 50.69 %

448 : 73 , 158 , 3 , 0 , 0 , 214...16.29 , 35.27 , 0.67 , 0.00 , 0.00 , 47.77 = 234 : 52.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31%

Powered By www.thaieducation.net