โรงเรียนบ้านขุนยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 7
ร้อยละ 23.53 % 17.65 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 10 8 0 5 0 31
ร้อยละ 18.52 % 14.81 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 14 11 0 8 0 38
ร้อยละ 19.72 % 15.49 % 0.00 % 11.27 % 0.00 % 53.52 %

71 : 14 , 11 , 0 , 8 , 0 , 38...19.72 , 15.49 , 0.00 , 11.27 , 0.00 , 53.52 = 33 : 46.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 46.48%

Powered By www.thaieducation.net