โรงเรียนบ้านขุนแตะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 13
ร้อยละ 10.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 16 6 0 0 0 57
ร้อยละ 20.25 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 18 11 0 0 0 70
ร้อยละ 18.18 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.71 %

99 : 18 , 11 , 0 , 0 , 0 , 70...18.18 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 70.71 = 29 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29%

Powered By www.thaieducation.net