โรงเรียนบ้านขุนแตะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 16
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 16 0 1 0 76
ร้อยละ 4.12 % 16.49 % 0.00 % 1.03 % 0.00 % 78.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 6 19 0 1 0 92
ร้อยละ 5.08 % 16.10 % 0.00 % 0.85 % 0.00 % 77.97 %

118 : 6 , 19 , 0 , 1 , 0 , 92...5.08 , 16.10 , 0.00 , 0.85 , 0.00 , 77.97 = 26 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03%

Powered By www.thaieducation.net