โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 9 6 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 23.08 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 0 11 6 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 69.09 %

55 : 0 , 11 , 6 , 0 , 0 , 38...0.00 , 20.00 , 10.91 , 0.00 , 0.00 , 69.09 = 17 : 30.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91%

Powered By www.thaieducation.net