โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 4 12 7 16 67
ร้อยละ 2.75 % 3.67 % 11.01 % 6.42 % 14.68 % 61.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 2 2 3 27
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 5.56 % 5.56 % 8.33 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 4 5 14 9 19 94
ร้อยละ 2.76 % 3.45 % 9.66 % 6.21 % 13.10 % 64.83 %

109 : 3 , 4 , 12 , 7 , 16 , 67...2.75 , 3.67 , 11.01 , 6.42 , 14.68 , 61.47 = 42 : 38.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17%

Powered By www.thaieducation.net