โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 5 6 10 11 73
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 5.45 % 9.09 % 10.00 % 66.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 4 3 6 7 12
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 8.82 % 17.65 % 20.59 % 35.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 7 9 9 16 18 85
ร้อยละ 4.86 % 6.25 % 6.25 % 11.11 % 12.50 % 59.03 %

110 : 5 , 5 , 6 , 10 , 11 , 73...4.55 , 4.55 , 5.45 , 9.09 , 10.00 , 66.36 = 37 : 33.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.97%

Powered By www.thaieducation.net