โรงเรียนศรีจอมทอง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
193
จำนวน(คน) 21 35 9 21 9 98
ร้อยละ 10.88 % 18.13 % 4.66 % 10.88 % 4.66 % 50.78 %
ระดับประถมศึกษา
1286
จำนวน(คน) 34 83 100 34 100 935
ร้อยละ 2.64 % 6.45 % 7.78 % 2.64 % 7.78 % 72.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1479 คน
จำนวน(คน) 55 118 109 55 109 1033
ร้อยละ 3.72 % 7.98 % 7.37 % 3.72 % 7.37 % 69.84 %

1479 : 55 , 118 , 109 , 55 , 109 , 1033...3.72 , 7.98 , 7.37 , 3.72 , 7.37 , 69.84 = 446 : 30.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1479 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 446 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16%

Powered By www.thaieducation.net