โรงเรียนศรีจอมทอง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
395
จำนวน(คน) 70 65 40 45 15 160
ร้อยละ 17.72 % 16.46 % 10.13 % 11.39 % 3.80 % 40.51 %
ระดับประถมศึกษา
1279
จำนวน(คน) 96 83 265 37 100 698
ร้อยละ 7.51 % 6.49 % 20.72 % 2.89 % 7.82 % 54.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1674 คน
จำนวน(คน) 166 148 305 82 115 858
ร้อยละ 9.92 % 8.84 % 18.22 % 4.90 % 6.87 % 51.25 %

1674 : 166 , 148 , 305 , 82 , 115 , 858...9.92 , 8.84 , 18.22 , 4.90 , 6.87 , 51.25 = 816 : 48.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1674 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 816 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75%

Powered By www.thaieducation.net