โรงเรียนศรีจอมทอง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
379
จำนวน(คน) 70 65 40 40 15 149
ร้อยละ 18.47 % 17.15 % 10.55 % 10.55 % 3.96 % 39.31 %
ระดับประถมศึกษา
1286
จำนวน(คน) 96 83 265 34 100 708
ร้อยละ 7.47 % 6.45 % 20.61 % 2.64 % 7.78 % 55.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1665 คน
จำนวน(คน) 166 148 305 74 115 857
ร้อยละ 9.97 % 8.89 % 18.32 % 4.44 % 6.91 % 51.47 %

1665 : 166 , 148 , 305 , 74 , 115 , 857...9.97 , 8.89 , 18.32 , 4.44 , 6.91 , 51.47 = 808 : 48.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1665 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 808 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53%

Powered By www.thaieducation.net