โรงเรียนศรีจอมทอง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
378
จำนวน(คน) 33 28 19 18 7 273
ร้อยละ 8.73 % 7.41 % 5.03 % 4.76 % 1.85 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
1287
จำนวน(คน) 96 83 265 34 100 709
ร้อยละ 7.46 % 6.45 % 20.59 % 2.64 % 7.77 % 55.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1665 คน
จำนวน(คน) 129 111 284 52 107 982
ร้อยละ 7.75 % 6.67 % 17.06 % 3.12 % 6.43 % 58.98 %

1665 : 129 , 111 , 284 , 52 , 107 , 982...7.75 , 6.67 , 17.06 , 3.12 , 6.43 , 58.98 = 683 : 41.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1665 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 683 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02%

Powered By www.thaieducation.net