โรงเรียนบ้านแม่ปอน (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 8 0 7 2
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 44.44 % 0.00 % 38.89 % 11.11 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 9 8 9 8 0 78
ร้อยละ 8.04 % 7.14 % 8.04 % 7.14 % 0.00 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 9 9 17 8 7 80
ร้อยละ 6.92 % 6.92 % 13.08 % 6.15 % 5.38 % 61.54 %

130 : 9 , 9 , 17 , 8 , 7 , 80...6.92 , 6.92 , 13.08 , 6.15 , 5.38 , 61.54 = 50 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46%

Powered By www.thaieducation.net