โรงเรียนบ้านแม่ปอน (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 2 7 16 0 0 86
ร้อยละ 1.80 % 6.31 % 14.41 % 0.00 % 0.00 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 2 9 18 0 0 101
ร้อยละ 1.54 % 6.92 % 13.85 % 0.00 % 0.00 % 77.69 %

130 : 2 , 9 , 18 , 0 , 0 , 101...1.54 , 6.92 , 13.85 , 0.00 , 0.00 , 77.69 = 29 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net