โรงเรียนวัดพระบาท (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 2 0 3 13 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 9.38 % 40.63 % 0.00 % 43.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 2 0 3 15 0 15
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 8.57 % 42.86 % 0.00 % 42.86 %

35 : 2 , 0 , 3 , 15 , 0 , 15...5.71 , 0.00 , 8.57 , 42.86 , 0.00 , 42.86 = 20 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net