โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 7 0 12 0 6 114
ร้อยละ 5.04 % 0.00 % 8.63 % 0.00 % 4.32 % 82.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 8 0 15 0 6 140
ร้อยละ 4.73 % 0.00 % 8.88 % 0.00 % 3.55 % 82.84 %

169 : 8 , 0 , 15 , 0 , 6 , 140...4.73 , 0.00 , 8.88 , 0.00 , 3.55 , 82.84 = 29 : 17.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.16%

Powered By www.thaieducation.net