โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 29
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 12 6 6 3 0 109
ร้อยละ 8.82 % 4.41 % 4.41 % 2.21 % 0.00 % 80.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 13 6 7 4 0 138
ร้อยละ 7.74 % 3.57 % 4.17 % 2.38 % 0.00 % 82.14 %

168 : 13 , 6 , 7 , 4 , 0 , 138...7.74 , 3.57 , 4.17 , 2.38 , 0.00 , 82.14 = 30 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86%

Powered By www.thaieducation.net