โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 11
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 39
ร้อยละ 2.04 % 6.12 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 28
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 3 4 14 0 0 78
ร้อยละ 3.03 % 4.04 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %

61 : 2 , 3 , 6 , 0 , 0 , 50...3.28 , 4.92 , 9.84 , 0.00 , 0.00 , 81.97 = 11 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21%

Powered By www.thaieducation.net