โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 1 4 8 0 0 36
ร้อยละ 2.04 % 8.16 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 27
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 23.68 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 3 6 17 0 0 73
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 17.17 % 0.00 % 0.00 % 73.74 %

61 : 2 , 5 , 8 , 0 , 0 , 46...3.28 , 8.20 , 13.11 , 0.00 , 0.00 , 75.41 = 15 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.26%

Powered By www.thaieducation.net