โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 1 4 7 0 0 37
ร้อยละ 2.04 % 8.16 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 29
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 24.39 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 3 6 17 0 0 76
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %

61 : 2 , 5 , 7 , 0 , 0 , 47...3.28 , 8.20 , 11.48 , 0.00 , 0.00 , 77.05 = 14 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49%

Powered By www.thaieducation.net