โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 0 4 8 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 8.16 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 1 10 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 24.39 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 1 6 18 0 0 77
ร้อยละ 0.98 % 5.88 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 75.49 %

61 : 1 , 5 , 8 , 0 , 0 , 47...1.64 , 8.20 , 13.11 , 0.00 , 0.00 , 77.05 = 14 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.51%

Powered By www.thaieducation.net