โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 34
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 7 2 8 0 0 77
ร้อยละ 7.45 % 2.13 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 81.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 8 3 15 0 0 111
ร้อยละ 5.84 % 2.19 % 10.95 % 0.00 % 0.00 % 81.02 %

137 : 8 , 3 , 15 , 0 , 0 , 111...5.84 , 2.19 , 10.95 , 0.00 , 0.00 , 81.02 = 26 : 18.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98%

Powered By www.thaieducation.net