โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 34
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 5 8 0 0 82
ร้อยละ 3.06 % 5.10 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 8 6 12 0 0 116
ร้อยละ 5.63 % 4.23 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %

142 : 8 , 6 , 12 , 0 , 0 , 116...5.63 , 4.23 , 8.45 , 0.00 , 0.00 , 81.69 = 26 : 18.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31%

Powered By www.thaieducation.net