โรงเรียนบ้านขุนแปะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 33
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 148
ร้อยละ 2.52 % 0.00 % 4.40 % 0.00 % 0.00 % 93.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 79
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 91.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 12 0 12 0 0 260
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %

198 : 9 , 0 , 8 , 0 , 0 , 181...4.55 , 0.00 , 4.04 , 0.00 , 0.00 , 91.41 = 17 : 8.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45%

Powered By www.thaieducation.net