โรงเรียนบ้านขุนแปะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 14 4 1 0 0 19
ร้อยละ 36.84 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 18 14 10 0 0 121
ร้อยละ 11.04 % 8.59 % 6.13 % 0.00 % 0.00 % 74.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 76
ร้อยละ 3.41 % 4.55 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 35 22 16 0 0 216
ร้อยละ 12.11 % 7.61 % 5.54 % 0.00 % 0.00 % 74.74 %

201 : 32 , 18 , 11 , 0 , 0 , 140...15.92 , 8.96 , 5.47 , 0.00 , 0.00 , 69.65 = 61 : 30.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26%

Powered By www.thaieducation.net