โรงเรียนบ้านขุนแปะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 14 5 1 4 1 13
ร้อยละ 36.84 % 13.16 % 2.63 % 10.53 % 2.63 % 34.21 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 20 15 10 6 0 112
ร้อยละ 12.27 % 9.20 % 6.13 % 3.68 % 0.00 % 68.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 5 5 1 0 74
ร้อยละ 3.41 % 5.68 % 5.68 % 1.14 % 0.00 % 84.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 37 25 16 11 1 199
ร้อยละ 12.80 % 8.65 % 5.54 % 3.81 % 0.35 % 68.86 %

201 : 34 , 20 , 11 , 10 , 1 , 125...16.92 , 9.95 , 5.47 , 4.98 , 0.50 , 62.19 = 76 : 37.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14%

Powered By www.thaieducation.net