โรงเรียนบ้านขุนแปะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 15 5 1 4 1 12
ร้อยละ 39.47 % 13.16 % 2.63 % 10.53 % 2.63 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 21 17 12 7 0 106
ร้อยละ 12.88 % 10.43 % 7.36 % 4.29 % 0.00 % 65.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 5 7 7 2 0 67
ร้อยละ 5.68 % 7.95 % 7.95 % 2.27 % 0.00 % 76.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 41 29 20 13 1 185
ร้อยละ 14.19 % 10.03 % 6.92 % 4.50 % 0.35 % 64.01 %

201 : 36 , 22 , 13 , 11 , 1 , 118...17.91 , 10.95 , 6.47 , 5.47 , 0.50 , 58.71 = 83 : 41.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 35.99%

Powered By www.thaieducation.net