โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 38
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 6 9 24 0 0 105
ร้อยละ 4.17 % 6.25 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 8 9 25 0 0 143
ร้อยละ 4.32 % 4.86 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 77.30 %

185 : 8 , 9 , 25 , 0 , 0 , 143...4.32 , 4.86 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 77.30 = 42 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net