โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 35
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 2 6 20 0 0 115
ร้อยละ 1.40 % 4.20 % 13.99 % 0.00 % 0.00 % 80.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 5 9 20 0 0 150
ร้อยละ 2.72 % 4.89 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 81.52 %

184 : 5 , 9 , 20 , 0 , 0 , 150...2.72 , 4.89 , 10.87 , 0.00 , 0.00 , 81.52 = 34 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48%

Powered By www.thaieducation.net