โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 35
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 16 5 20 0 0 101
ร้อยละ 11.27 % 3.52 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 71.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 20 5 23 0 0 136
ร้อยละ 10.87 % 2.72 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %

184 : 20 , 5 , 23 , 0 , 0 , 136...10.87 , 2.72 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 73.91 = 48 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net