โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 0 3 6 3 24
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 20 9 31 29 40 13
ร้อยละ 14.08 % 6.34 % 21.83 % 20.42 % 28.17 % 9.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 26 9 34 35 43 37
ร้อยละ 14.13 % 4.89 % 18.48 % 19.02 % 23.37 % 20.11 %

184 : 26 , 9 , 34 , 35 , 43 , 37...14.13 , 4.89 , 18.48 , 19.02 , 23.37 , 20.11 = 147 : 79.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 79.89%

Powered By www.thaieducation.net