โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 1 0 4 26
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 10.81 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 9 10 14 0 0 70
ร้อยละ 8.74 % 9.71 % 13.59 % 0.00 % 0.00 % 67.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 29
ร้อยละ 11.90 % 2.38 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 69.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 18 13 22 0 4 125
ร้อยละ 9.89 % 7.14 % 12.09 % 0.00 % 2.20 % 68.68 %

140 : 13 , 12 , 15 , 0 , 4 , 96...9.29 , 8.57 , 10.71 , 0.00 , 2.86 , 68.57 = 44 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.32%

Powered By www.thaieducation.net