โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 2 1 0 5 23
ร้อยละ 13.89 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 13.89 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 11 11 16 0 0 104
ร้อยละ 7.75 % 7.75 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 73.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 6 1 14 0 0 24
ร้อยละ 13.33 % 2.22 % 31.11 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 22 14 31 0 5 151
ร้อยละ 9.87 % 6.28 % 13.90 % 0.00 % 2.24 % 67.71 %

178 : 16 , 13 , 17 , 0 , 5 , 127...8.99 , 7.30 , 9.55 , 0.00 , 2.81 , 71.35 = 51 : 28.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29%

Powered By www.thaieducation.net