โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 28
ร้อยละ 13.89 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 12 11 16 0 0 103
ร้อยละ 8.45 % 7.75 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 72.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 7 2 14 0 0 22
ร้อยละ 15.56 % 4.44 % 31.11 % 0.00 % 0.00 % 48.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 24 15 31 0 0 153
ร้อยละ 10.76 % 6.73 % 13.90 % 0.00 % 0.00 % 68.61 %

178 : 17 , 13 , 17 , 0 , 0 , 131...9.55 , 7.30 , 9.55 , 0.00 , 0.00 , 73.60 = 47 : 26.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.39%

Powered By www.thaieducation.net