โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 8 0 3 1 0 106
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 2.54 % 0.85 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
353
จำนวน(คน) 19 0 16 11 0 307
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 4.53 % 3.12 % 0.00 % 86.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 471 คน
จำนวน(คน) 27 0 19 12 0 413
ร้อยละ 5.73 % 0.00 % 4.03 % 2.55 % 0.00 % 87.69 %

471 : 27 , 0 , 19 , 12 , 0 , 413...5.73 , 0.00 , 4.03 , 2.55 , 0.00 , 87.69 = 58 : 12.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 471 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31%

Powered By www.thaieducation.net