โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 2.54 % 4.24 % 0.00 % 0.00 % 93.22 %
ระดับประถมศึกษา
358
จำนวน(คน) 33 10 40 11 3 261
ร้อยละ 9.22 % 2.79 % 11.17 % 3.07 % 0.84 % 72.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 33 13 45 11 3 371
ร้อยละ 6.93 % 2.73 % 9.45 % 2.31 % 0.63 % 77.94 %

476 : 33 , 13 , 45 , 11 , 3 , 371...6.93 , 2.73 , 9.45 , 2.31 , 0.63 , 77.94 = 105 : 22.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 22.06%

Powered By www.thaieducation.net