โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 110
ร้อยละ 1.74 % 0.00 % 2.61 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
354
จำนวน(คน) 6 4 13 2 1 328
ร้อยละ 1.69 % 1.13 % 3.67 % 0.56 % 0.28 % 92.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 469 คน
จำนวน(คน) 8 4 16 2 1 438
ร้อยละ 1.71 % 0.85 % 3.41 % 0.43 % 0.21 % 93.39 %

469 : 8 , 4 , 16 , 2 , 1 , 438...1.71 , 0.85 , 3.41 , 0.43 , 0.21 , 93.39 = 31 : 6.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61%

Powered By www.thaieducation.net