โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 5 1 4 1 0 109
ร้อยละ 4.17 % 0.83 % 3.33 % 0.83 % 0.00 % 90.83 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 21 12 18 6 0 295
ร้อยละ 5.97 % 3.41 % 5.11 % 1.70 % 0.00 % 83.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 472 คน
จำนวน(คน) 26 13 22 7 0 404
ร้อยละ 5.51 % 2.75 % 4.66 % 1.48 % 0.00 % 85.59 %

472 : 26 , 13 , 22 , 7 , 0 , 404...5.51 , 2.75 , 4.66 , 1.48 , 0.00 , 85.59 = 68 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 472 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41%

Powered By www.thaieducation.net