โรงเรียนบ้านต้นกระบก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 14 0 3 0 0 26
ร้อยละ 32.56 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 60.47 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 15 0 11 0 0 71
ร้อยละ 15.46 % 0.00 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 24
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 31 0 19 0 0 121
ร้อยละ 18.13 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.76 %

140 : 29 , 0 , 14 , 0 , 0 , 97...20.71 , 0.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 69.29 = 43 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24%

Powered By www.thaieducation.net