โรงเรียนบ้านต้นกระบก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 11 0 3 0 0 31
ร้อยละ 24.44 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 68.89 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 21 0 10 0 0 67
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 14
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 35.48 % 0.00 % 0.00 % 45.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 38 0 24 0 0 112
ร้อยละ 21.84 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 64.37 %

143 : 32 , 0 , 13 , 0 , 0 , 98...22.38 , 0.00 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 68.53 = 45 : 31.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.63%

Powered By www.thaieducation.net