โรงเรียนบ้านต้นกระบก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 13 0 3 0 0 29
ร้อยละ 28.89 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 64.44 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 29 0 14 0 0 55
ร้อยละ 29.59 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 56.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 12
ร้อยละ 25.81 % 0.00 % 35.48 % 0.00 % 0.00 % 38.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 50 0 28 0 0 96
ร้อยละ 28.74 % 0.00 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 55.17 %

143 : 42 , 0 , 17 , 0 , 0 , 84...29.37 , 0.00 , 11.89 , 0.00 , 0.00 , 58.74 = 59 : 41.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83%

Powered By www.thaieducation.net