โรงเรียนบ้านต้นกระบก (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 8 18 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.78 % 40.00 % 0.00 % 42.22 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 5 14 27 1 46
ร้อยละ 4.12 % 5.15 % 14.43 % 27.84 % 1.03 % 47.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 1 9 5 2 14
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 29.03 % 16.13 % 6.45 % 45.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 4 6 31 50 3 79
ร้อยละ 2.31 % 3.47 % 17.92 % 28.90 % 1.73 % 45.66 %

142 : 4 , 5 , 22 , 45 , 1 , 65...2.82 , 3.52 , 15.49 , 31.69 , 0.70 , 45.77 = 77 : 54.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.34%

Powered By www.thaieducation.net