โรงเรียนบ้านแม่ตะละ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 2 0 9 3 40
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 0.00 % 14.52 % 4.84 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 6 7 3 8 8 108
ร้อยละ 4.29 % 5.00 % 2.14 % 5.71 % 5.71 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 5 8 0 3 0 29
ร้อยละ 11.11 % 17.78 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 19 17 3 20 11 177
ร้อยละ 7.69 % 6.88 % 1.21 % 8.10 % 4.45 % 71.66 %

202 : 14 , 9 , 3 , 17 , 11 , 148...6.93 , 4.46 , 1.49 , 8.42 , 5.45 , 73.27 = 54 : 26.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34%

Powered By www.thaieducation.net