โรงเรียนบ้านแม่ตะละ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 10 6 5 0 40
ร้อยละ 1.61 % 16.13 % 9.68 % 8.06 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 5 11 0 0 0 124
ร้อยละ 3.57 % 7.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 6 24 6 5 0 206
ร้อยละ 2.43 % 9.72 % 2.43 % 2.02 % 0.00 % 83.40 %

202 : 6 , 21 , 6 , 5 , 0 , 164...2.97 , 10.40 , 2.97 , 2.48 , 0.00 , 81.19 = 38 : 18.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60%

Powered By www.thaieducation.net