โรงเรียนบ้านแม่ตะละ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชลธิชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 9 7 3 2 3 40
ร้อยละ 14.06 % 10.94 % 4.69 % 3.13 % 4.69 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 12 9 3 5 2 108
ร้อยละ 8.63 % 6.47 % 2.16 % 3.60 % 1.44 % 77.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 6 4 3 2 1 29
ร้อยละ 13.33 % 8.89 % 6.67 % 4.44 % 2.22 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 27 20 9 9 6 177
ร้อยละ 10.89 % 8.06 % 3.63 % 3.63 % 2.42 % 71.37 %

203 : 21 , 16 , 6 , 7 , 5 , 148...10.34 , 7.88 , 2.96 , 3.45 , 2.46 , 72.91 = 55 : 27.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63%

Powered By www.thaieducation.net