โรงเรียนบ้านแม่ตะละ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชลธิชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 8 4 2 4 36
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 6.25 % 3.13 % 6.25 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 13 10 4 7 2 103
ร้อยละ 9.35 % 7.19 % 2.88 % 5.04 % 1.44 % 74.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 7 5 3 3 1 26
ร้อยละ 15.56 % 11.11 % 6.67 % 6.67 % 2.22 % 57.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 30 23 11 12 7 165
ร้อยละ 12.10 % 9.27 % 4.44 % 4.84 % 2.82 % 66.53 %

203 : 23 , 18 , 8 , 9 , 6 , 139...11.33 , 8.87 , 3.94 , 4.43 , 2.96 , 68.47 = 64 : 31.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.47%

Powered By www.thaieducation.net